Säännöt

Keliakiayhdistyksen säännöt

 

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kouvolan seudun keliakiayhdistys ry. Sen kotipaikka on Kouvola ja toiminta-alueena Kouvola ja Iitti.

 

2. Toiminnan tarkoitus

Yhdistys on Keliakialiitto ry:n jäsenyhdistys. Se toimii yhteistyössä Keliakialiiton kanssa alueellisena potilasyhdistyksenä ja vaikuttamiskanavana. Toiminnan tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.

 

3. Toiminnan muodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää

- neuvonta- ja koulutustoimintaa

- vertaistukitoimintaa

- virkistystoimintaa

- ja muuta vastaavaa toimintaa

                                                                                                 

sekä

- tiedottaa ja julkaisee jäsentiedotteita

- harjoittaa keliakiaa sairastavien paikallistason edunvalvontaa

- tekee yhteistyötä terveydenhuollon, ravitsemissektorin, kaupan ja viranomaisten sekä muiden yhdistysten kanssa

- toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä järjestää hankittuaan tarvittaessa viranomaisen luvan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä sekä muita vastaavia yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taikka taloudellisesti vähäarvoisena pidettävää elinkeinoa tai ansiotoimintaa.

4. Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus. Yhdistys voi lisäksi ottaa perhejäseneksi varsinaisen jäsenen taloudessa asuvan alle 18-vuotiaan henkilön. Perhejäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta. Perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen yhdistyksen entisen, ansioituneen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajana voi toimia vain yksi henkilö kerrallaan.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous yhdistyksen hallituksen esityksestä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua yhdistykselle.

Kunniapuheenjohtajalla on yhdistyksen kokouksissa äänioikeus. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus hänellä on siinä tapauksessa, että hän on ollut yhdistyksen varsinainen jäsen ennen nimittämistään kunniajäseneksi.

Yhdistys voi ottaa kannattajajäsenekseen yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jos erottamisen syynä on muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen lopullisen erottamispäätöksen tekemistä.

Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi 12 kuukauden kuluttua jäsenmaksun eräpäivästä.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenedut säilytetään.

5. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Hallitus päättää yhdistyksen kokousten ajankohdasta ja paikasta.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa hallitukselle esitetystä vaatimuksesta.

 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni.

Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä vaalissa tasan ratkaisee arpa, muissa asioissa se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta jäsentiedotteella tai julkaisemalla kutsu liiton jäsenlehdessä tai yhdistyksen edellisen syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä. Sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai omaisuuden kiinnittämisestä on mainittava kokouskutsussa.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.         kokouksen avaus,

2.         valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3.         todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4.         hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5.         esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta,

6.         päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille,

7.         päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta,

8.         käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.              kokouksen avaus,

2.              valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,

3.              todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4.              hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5.              päätetään varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta ja liittymismaksusta sekä kannatusjäsenen jäsenmaksusta seuraavalle vuodelle,

6.              päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä,

7.              päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten mahdollisista kulukorvauksista ja palkkioista,

8.              valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja,

9.              päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä,

10.           valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

11.           valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja/ varatilintarkastaja,

12.           valitaan yhdistyksen edustajat sekä heidän varajäsenensä seuraavaksi kalenterivuodeksi Keliakialiiton liittokokoukseen. Varajäsenet tulevat varsinaisten edustajien tilalle kokouksessa päätetyssä järjestyksessä,

13.           päätetään mahdollisesta kokouskutsulehdestä,

14.           käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Jäsen voi tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Aloite on tehtävä kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kokousta hallitukselle, jonka tulee valmistella asia ja antaa siitä lausunto kokoukselle.

 

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 yleisvarajäsentä. Mikäli mahdollista vähintään puolet hallituksen jäsenistä tulee olla keliaakikkoja. Kaikkien hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

 

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi kestää kaksi vuotta siten, että puolet tai lähinnä puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

 

Hallituksen puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen voidaan valita samaan tehtävään peräkkäin enintään neljäksi kaksivuotiskaudeksi.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta. Hallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen toimikuntia.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

 

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

1. edustaa yhdistystä ja panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,

2. hyväksyä uudet jäsenet, erottaa jäsenet ja katsoa jäsenet eronneeksi näiden sääntöjen kohdan 4 mukaan,

3. huolehtia yhdistyksen kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen valmistumisesta,

4. hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta,

5. vastata vuosikertomuksen, tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman sekä talousarvion laatimisesta,

6. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

7. valita varapuheenjohtaja,

8. valita rahastonhoitaja ja sihteeri,

9. päättää yhdistyksen jäsenluettelotietojen luovuttamisesta tutkimuskäyttöön sekä yhdistyksen kokouksen antamin valtuuksin myös muuhun käyttöön,

10. asettaa tarvittaessa toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä tai joku heistä yhdessä hallituksen erikseen nimeämän yhdistyksen luottamushenkilön kanssa.

 

8. Yhdistyksen tilivuosi ja tilien päättäminen

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

 

Hallituksen on annettava tilinpäätös ja vuosikertomus toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on hyväksytettävä etukäteen Keliakialiitto ry:n hallituksella.

Päätös sääntöjen muuttamisesta, kiinteistöjen ostamisesta tai myymisestä tai omaisuuden kiinnittämisestä on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Asiat on mainittava kokouskutsussa.

10. Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdenmukainen päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi sen varat luovutetaan Keliakialiitto ry:lle tai yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämälle toiselle yhdistyksen tarkoitusta toteuttavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

 

Patentti- ja rekisterihallitus on ennakkotarkastanut mallisäännöt 15.10.2014.

Mallisäännöt hyväksytty Keliakialiiton liittokokouksessa 22.11.2014.